KANKAANPÄÄN SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY
SÄÄNNÖT
 
 
 
I NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
 
 
Yhdistyksen nimi on Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry ja kotipaikka Kankaanpään kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Satakunnan sekä Pohjois- Hämeen alueet. Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen keskusjärjestö on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Yhdistyksen kielenä on Suomen kieli.
 
 
II TARKOITUS JA TOIMINTA
 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on:
 
-          koota yhteen alueellaan asuvat Yhdistyneiden Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain/sotilaallisen kriisinhallintalain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä palvelevat ja palvelleet henkilöt toveruuden sekä YK:ta ja maailmanrauhaa kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä
 
-           työskennellä maailmanrauhan ja turvallisuuden sekä Ihmisoikeuksien Julistuksessa määriteltyjen päämäärien hyväksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisessa hengessä
 
-          työskennellä - sotilaallisen rauhanturvaamistehtävän suuremman ammatillisen arvostuksen hyväksi
 
-          valvoa jäsenistönsä sosiaalisia, ammatillisia ja muita yleisiä yhteisiä etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä YK:n sotilas- ja siviilipalvelusta koskevissa asioissa
 
-           toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien YK:n ja muiden rauhanturvaamisperinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana
 
-          tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään ja rauhanturvaajaveteraaneja sekä rauhanturvaajia
 
-          tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen
 
-          pyrkiä ylläpitämään jäsenistön sotilaallisia taitoja erilaisin ammuntaharjoituksin sekä kilpailuin.
 
3 §
 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 
-          toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa
-          kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa
-          järjestää juhla-, kokous-, koulutus-, kilpailu-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja muita samantapaisia tilaisuuksia
-          perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoituksia varten rahastoja
-          toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia huvi- ja näyttelytilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta toiminnan kuitenkaan muodostumatta pääasiallisesti taloudelliseksi.
 
 
III JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
 
 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain/sotilaallisen kriisinhallintalain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä palveleva tai palvellut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy kuukausikokouksessa. Yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi antaa ollessaan estynyt osallistumaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen valtakirjan äänioikeuden omaavalle yhdistyksen jäsenelle. Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.
 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi johtokunta hyväksyä kuukausikokouksessa yksityisen henkilön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannatusjäsenen jäsenmaksun. Jäsenmaksu sisältää lehden ja yhdistyksen jäsenmaksun pl. Suomen Rauhaturvaajaliitto ry:n jäsenmaksun. Yhdistyksellä on kymmenen (10) kannatusjäsenen kiintiö.
 
5 §
Kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan johtokunnan esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
 
6 §
 Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittakoon eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden lopussa ellei johtokunta pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo tätä ennen. Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai päämääriä, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.
 
 
IV YHDISTYKSEN HALLINTO
 
 
7 §
Kokoukset
 
Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.      Johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2.      Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat
3.      Valitaan syyskokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.      Käsitellään ja hyväksytään johtokunnan laatima yhdistyksen toiminta- suunnitelma alkavalle toimintakaudelle
7.      Päätetään seuraavan toimintakauden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja vuosittaisen kannatusjäsenmaksun määrä ja periminen
8.      Käsitellen ja hyväksytään alkavan toimintakauden talousarvio
9.      Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka voi olla kerrallaan yhtäjaksoisesti korkeintaan neljä (4) vuotta ja neljä (4) johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) varahenkilöä
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
11. Käsitellään muut johtokunnan esittämät ja jäsenten syyskuun loppuun mennessä johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat
 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.      Johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen
2.      Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat
3.      Valitaan kevätkokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
4.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.      Esitetään yhdistyksen edellisen kauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
7.      Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto
8.      Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9.      Käsitellään muut johtokunnan esittämät ja jäsenten tammikuun loppuun mennessä johtokunnalle kirjallisesti esittämät asiat
 
8 §
Muita yhdistyksen kokouksia pidetään johtokunnan kutsusta tarpeen mukaan tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää.
 
9 §
Yhdistyksen kutsuu kokoukseen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenilleen vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) postileimapäivää ennen kokousta.
 
10 §
Johtokunta ja sen tehtävät:
 
Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä.
 
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt ja -kunnat. Toimihenkilöt voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.
 
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin korkeintaan neljäksi (4) perättäiseksi vuodeksi. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä (4) erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arpomalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.
 
11 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla.
 
Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 
12 § Johtokunnan tehtävänä on:
 
-          johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi
-          edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokous on sen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana tai vastaajana
-          kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
-          toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset
-          vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta ja jäsenmaksujen perimisestä
-          valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa
-          päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa
-          laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset
-          laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
-          hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat
 
 
V TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
 
13 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä jätettävä tilin tarkastajille, joiden tulee antaa yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.
 
14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 
 
VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 
 
15 §
 Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
 
16 §
Päätökseen, mikä tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.
 
17 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, saadaan yhdistyksen varat tällöin käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2.§:n mainitsemien tarkoitusten edistämiseen.
 

Muuten noudatettakoon mitä kulloinkin voimassa oleva yhdistyslaki määrää.