KANKAANPÄÄN
SEUDUN RAUHANTURVAAJAT RY


SÄÄNNÖT


I NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE


1§ Yhdistyksen nimi on Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry ja kotipaikka Kankaanpään kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Satakunnan sekä Pohjois-Hämeen alueet. Kankaanpään Seudun Rauhanturvaajat ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen keskusjärjestö on Suomen Rauhanturvaajaliitto ry. Yhdistyksen kielenä on Suomen kieli.


II TARKOITUS JA TOIMINTA


2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:


koota yhteen alueellaan asuvat Yhdistyneiden Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain / sotilaallisen kriisinhallintalain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamis-tehtävissä palvelevat ja palvelleet henkilöt toveruuden sekä YK:ta ja maailmanrauhaa kohtaan tunnetun mielenkiinnon merkeissä

työskennellä maailmanrauhan ja turvallisuuden sekä Ihmisoikeuksien Julistuksessa määriteltyjen päämäärien hyväksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisessa hengessä

työskennellä- sotilaallisen rauhanturvaamistehtävän suuremman ammatillisen arvostuksen hyväksi

valvoa jäsenistönsä sosiaalisia, ammatillisia ja muita yleisiä yhteisiä etuja ja toimia tässä mielessä yhdyselimenä YK:n sotilas- ja siviilipalvelusta koskevissa asioissa

toimia yhdistyksen piiriin kuuluvien YK:n ja muiden rauhanturvaamisperinteiden ja yhteisten muistojen vaalijana

tukea taloudellisesti vaikeuksiin joutuneita jäseniään ja rauhanturvaajaveteraaneja sekä rauhanturvaajia

tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen


pyrkiä ylläpitämään jäsenistön sotilaallisia taitoja erilaisin harjoituksin sekä kilpailuin.3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä harjoittaa tiedotustoimintaa

kerää yhdistystä koskevaa perinneaineistoa

järjestää juhla-, kokous-, koulutus-, kilpailu-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- jamuita samantapaisia tilaisuuksia

perustaa ja kartuttaa yhdistyksen tarkoituksia varten rahastoja


toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan toimintansa tukemiseksi arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä maksullisia huvi- ja näyttelytilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta toiminnan kuitenkaan muodostumatta pääasiallisesti taloudelliseksi.


III JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET


4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien ja muissa rauhanturvaamislain/sotilaallisenkriisinhallintalain perusteella toimeenpannuissa sotilaallisissa rauhanturvaamistehtävissä palveleva tai palvellut hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta
jäseneksi hyväksyy kuukausikokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi antaa ollessaan estynyt osallistumaan vuosikokoukseen valtakirjan äänioikeuden omaavalle yhdistyksen jäsenelle. Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.


Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi johtokunta hyväksyä kuukausikokouksessa yksityisen henkilön, joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannatusjäsenen jäsenmaksun. Jäsenmaksu sisältää lehden ja yhdistyksen jäsenmaksun pl. Suomen Rauhaturvaajaliitto ry:n jäsenmaksun.


5 § Kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan johtokunnan esityksestä valita henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


6 § Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittakoon eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi,
jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden lopussa ellei johtokunta pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo tätä ennen. Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä, sen työtä tai päämääriä, voi johtokunta
erottaa yhdistyksestä.IV YHDISTYKSEN HALLINTO


7 § Kokoukset


Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.

Johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen

2.

Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat

3.

Valitaan syyskokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.

Käsitellään ja hyväksytään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintasuunnitelma alkavalle
toimintakaudelle

7.

Päätetään seuraavan toimintakauden varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja vuosittaisen
kannatusjäsenmaksun määrä ja periminen

8.
Käsitellenja hyväksytään alkavan toimintakauden talousarvio

9.
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka voi olla kerrallaan yhtäjaksoisesti korkeintaan neljä (4)
vuotta ja neljä (4) johtokunnanjäsentä erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) varahenkilöä

10. Valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varamies

11.
Valitaan liiton valtuuskunnan varajäsen

12.

Käsitellään muut johtokunnan esittämät ja jäsenten syyskuun loppuun mennessä johtokunnalle
kirjallisesti esittämät asiat
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.

Johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen

2.

Valitaan kokoukselle ääntenlaskijat

3.

Valitaan kevätkokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6.
Esitetään yhdistyksen edellisen kauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

7.
Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

8.
Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9.
Käsitellään muut johtokunnan esittämät ja jäsenten tammikuun loppuun mennessä johtokunnalle
kirjallisesti esittämät asiat8 § Muita yhdistyksen kokouksia pidetään johtokunnan kutsustatarpeen mukaan tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelyä varten johtokunnalta pyytää.


9 § Yhdistyksen kutsuu kokoukseen johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille Membookilla,

sähköpostilla, vähintään yhdessä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä

tai henkilökohtaisella kirjeellä neljätoista (14) postileimapäivää ennen kokousta.10 § Johtokunta ja sen tehtävät:


Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja tarpeelliset toimihenkilöt ja -kunnat. Toimihenkilöt voidaan valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin korkeintaan neljäksi (4) perättäiseksi vuodeksi. Muut johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että heistä vuosittain on neljä (4) erovuorossa.
Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroisuus arpomalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

11 § Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) muuta jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.


12 § Johtokunnan tehtävänä on:


johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi edustaayhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, joihin yhdistyksen kokouson sen valtuuttanut sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana tai vastaajana

kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat


toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

vastata yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta ja jäsenmaksujen perimisestä


valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa

päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sääntöjen määräämissä rajoissa sekä pitää jäsenluetteloa

laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset


laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

hoitaa muut yhdistystä koskevat asiatV
TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

13 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun loppuun mennessä jätettävä toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa yhdistyksen
kevätkokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.


14 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN15 § Päätöksiin, mitkä tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.


16 § Päätökseen, mikä tarkoittaa yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ja on päätös vahvistettava toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisehdotus on kokouskutsussa jäsenille tiedotettava.


17 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, saadaan yhdistyksen varat tällöin käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2.§:n mainitsemien tarkoitusten edistämiseen.


Muuten noudatettakoon mitä kulloinkin voimassa oleva yhdistyslaki määrää.